Lov for HUL

Lov for Høyjord Ungdomslag

§ 1
Ungdomslaget er et frilynt lag som arbeider for å aktivisere alle, spesielt ungdom til sunn og samfunnsnyttig livsutfoldelse. Laget vil ved sin virksomhet stimulere interessen for kulturell aktivitet og samarbeid. En søker å skape interesse for aktiviteter som kan utvikle og gi meningsfylt fritid. Laget tar ikke standpunkt i partipolitiske, religiøse eller språklige spørsmål. Laget står tilsluttet Vestfold Ungdomsfylking.

§ 2
Enhver som vil arbeide for lagets formål kan bli medlem mot å betale den av årsmøtet fastsatte årskontingent.

§ 3
Stemmerett i lagsaker har alle medlemmer som har betalt årskontingenten. Kun medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet.
Vanlige saker avgjøres ved simpelt flertall.

§ 4
Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av februar måned, skal bekjentgjøres minst fire uker i forveien. Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest to uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle: Årsmelding, årsregnskaper, budsjetter, eventuelle arbeidsplaner og innkomne forslag.
Årsmøtet velger blant lagets medlemmer:

1. Styre, bestående av formann, nestformann, kasserer, sekretær, ett styremedlem og tre varamedlemmer.
Formann velges for ett år. Styremedlemmer velges for to år av gangen. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.

2. Husstyre bestående av formann og fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Formann velges for ett år av gangen, ved særskilt valg. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmene velges for ett år av gangen.

3. Faste komiteer, styrer og utvalg velger formann ved særskilt valg. Alle velges for ett år.

4. To revisorer og to representanter til økonomiutvalget. Disse velges for to år av gangen og er på valg hvert sitt år.
Revisor kan ikke være kasserer i laget.

§ 5
Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles når et flertall i hovedstyret finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer i laget fremsetter skriftlig begjæring om dette til styret. Styret har da å sammenkalle til et slikt møte senest 30 dager etter begjæringens mottagelse.

§ 6
Styret sammenkalles når formann finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer forlanger det. Styret fører protokoll over sine forhandlinger, som skal være tilgjengelig for lagets medlemmer.
Bevilgninger utover vanlige driftsutgifter og vedtatt budsjett avgjøres i medlemsmøte.
Større investeringer eller stiftelse av gjeld må avgjøres av årsmøtet.

§ 7
I saker som avgjøres ved simpelt flertall, gjør formannens stemme utslaget ved stemmelikhet.

§ 8
Medlemmer som viser dårlig oppførsel eller handler mot lagets interesser, kan styret ekskludere. Avgjørelsen kan innankes for medlemsmøtet.

§ 9
Forslag om forandring av lagets lover skal være kunngjort for medlemmene minst ti dager før årsmøtet, og krever der 2/3 flertall for å være vedtatt.

§ 10
Ved avhendelse av hus eller eiendom skal Vestfold Ungdomsfylking?s sentralstyre underrettes. Saken tas opp på ordinært årsmøte og deretter i ekstraordinært årsmøte, innkalt i denne anledning. Det skal gå minst tre måneder mellom disse møtene, og i begge må avgjørelse fattes med minst 2/3 flertall.

§ 11
Oppløsning av laget må behandles av to påfølgende ordinære årsmøter og krever på begge 2/3 flertall for å være vedtatt.

§ 12
Om laget blir vedtatt oppløst, skal det dannes et avviklingsstyre bestående av: lagets siste styre, Vestfold Ungdomsfylking og Andebu formannskap, som hver har en stemme, til sammen tre.
Avviklingsstyret anbringer lagets midler på betryggende måte i minst fem år. Om det innen fem år blir dannet et lag med samme formål som Høyjord Ungdomslag, tilfaller midlene dette. Etter fem år kan avviklingsstyret beslutte midlene benyttet til ungdomsarbeide i Høyjord sogn.

Vedtatt på årsmøte i Høyjord Ungdomslag

17. februar 1985

Liker du denne artiklen?

Del på Facebook
Del på Twitter