Vedtekter for Høyjord Ungdomslag

§ 1
Ungdomslaget er et frilynt lag som arbeider for å aktivisere alle, spesielt ungdom til sunn og
samfunnsnyttig livsutfoldelse. Laget vil ved sin virksomhet stimulere interessen for kulturell
aktivitet og samarbeid. En søker å skape interesse for aktiviteter som kan utvikle og gi
meningsfylt fritid. Laget tar ikke standpunkt i partipolitiske, religiøse eller språklige spørsmål.
Laget står tilsluttet Frilynt Norge.

§ 2
Enhver som vil arbeide for lagets formål kan bli medlem mot å betale den av årsmøtet
fastsatte årskontingent.

§ 3
Stemmerett i lagsaker har alle medlemmer som har betalt årskontingenten. Kun medlemmer
over 15 år har stemmerett på årsmøtet.
Vanlige saker avgjøres ved simpelt flertall.

§ 4
Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av februar måned, skal bekjentgjøres minst
fire uker i forveien. Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret
senest to uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle: Årsmelding, årsregnskaper, budsjetter, eventuelle arbeidsplaner og
innkomne forslag.
Årsmøtet velger blant lagets medlemmer:

 1. Styre, bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, ett styremedlem og tre
  varamedlemmer. Leder velges for ett år. Styremedlemmer velges for to år av gangen.
  Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år
  av gangen.
 2. Husstyre bestående av leder og fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder
  velges for ett år av gangen, ved særskilt valg. Styremedlemmene velges for to år av
  gangen. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmene velges
  for ett år av gangen.
 3. Faste komiteer, styrer og utvalg velger leder ved særskilt valg. Alle velges for ett år.
 4. To revisorer og to representanter til økonomiutvalget. Disse velges for to år av gangen
  og er på valg hvert sitt år.
  Revisor kan ikke være kasserer i laget.

§ 5
Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles når et flertall i hovedstyret finner det nødvendig,
eller når minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer i laget fremsetter skriftlig begjæring
om dette til styret. Styret har da å sammenkalle til et slikt møte senest 30 dager etter
begjæringens mottagelse.

§ 6
Styret sammenkalles når leder finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer
forlanger det. Styret fører protokoll over sine forhandlinger, som skal være tilgjengelig for
lagets medlemmer.
Bevilgninger utover vanlige driftsutgifter og vedtatt budsjett avgjøres i medlemsmøte.
Større investeringer eller stiftelse av gjeld må avgjøres av årsmøtet.

§ 7
I saker som avgjøres ved simpelt flertall, gjør lederens stemme utslaget ved stemmelikhet.

§ 8
Medlemmer som viser dårlig oppførsel eller handler mot lagets interesser, kan styret
ekskludere. Avgjørelsen kan innankes for medlemsmøtet.

§ 9
Forslag om forandring av lagets vedtekter skal være kunngjort for medlemmene minst ti
dager før årsmøtet, og krever der 2/3 flertall for å være vedtatt.

§ 10
Ved avhendelse av hus eller eiendom skal saken tas opp på ordinært årsmøte og deretter i
ekstraordinært årsmøte, innkalt i denne anledning. Det skal gå minst tre måneder mellom
disse møtene, og i begge må avgjørelse fattes med minst 2/3 flertall.

§ 11
Oppløsning av laget må behandles av to påfølgende ordinære årsmøter og krever på begge
2/3 flertall for å være vedtatt.

§ 12
Om laget blir vedtatt oppløst, skal det dannes et avviklingsstyre bestående av lagets siste
styre.
Avviklingsstyret anbringer lagets midler på betryggende måte i minst fem år. Om det innen
fem år blir dannet et lag med samme formål som Høyjord Ungdomslag, tilfaller midlene
dette. Etter fem år kan avviklingsstyret beslutte midlene benyttet til ungdomsarbeide i
Høyjord sogn.

 

Vedtatt på årsmøte i Høyjord Ungdomslag 17. februar 1985
Med endringer på årsmøte 11. februar 2020